Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016


Cách lách âm thanh bằng cho những bạn chưa biết.các pro nào biết rồi thì đừng gạch đá nhé..
share luôn cho nóng…mong ae đừng gạch đá nhé và nhớ ủng hộ cho mình cái áo

vào đây tải phần mềm về
https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
1. Chép file video cần lách âm thanh vào thư mục bin trong thư mục ffmpeg vừa giải nén
2. Đổi tên video thành input, đừng xóa đuôi file sau dấu chấm
3. Chạy file ff-prompt.bat, có thể send shortcut ra desktop cho tiện
4. Copy 1 trong các dòng code phía dưới và dán vào cửa sổ lệnh CMD đang mở
5. Nếu định dạng file video là mp4 thì bỏ qua bước này, nếu ko phải mp4 thì sửa chữ “mp4” trong code trùng với đuôi file video
. Enter để cho nó render và chờ thôi, tùy cấu hình máy và độ dài video mà nhanh hay lâu
Có thể chỉnh sửa thông số trước khi copy code vào CMD cũng ok, nói dài dòng vậy chứ làm quen rồi nhanh lắm có vài thao tác click chuột là xong thôi. :3
CODE:
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(0)|val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(2)|-val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c2+0*c3” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(0)|-val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(2)|val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c2+0*c3” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(0)|-val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(2)|val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+0*c3|c1<c1+0*c2” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(0)|val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(2)|-val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+0*c3|c1<c1+0*c2” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4
Nếu như mấy CODE trên ko qua thì thử mấy CODE lệch tai này nhé, chỉ chơi phim thôi vì 1 bên tai ko có tiếng nói, vẫn nghe tốt là được =)))
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(0)|val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(2)|val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+c2|c1<c1+c3” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(0)|val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(2)|-val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+c2|c1<c1+c3” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(0)|-val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(2)|val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+c2|c1<c1+c3” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “[0:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=-val(0)|-val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(2)|-val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,pan=stereo|c0<c0+c2|c1<c1+c3” -async 1 -copyts -start_at_zero -b:a 128k -c:v copy output.mp4

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng Ký Tên Miền Giá Rẻ